• Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
 • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
 • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
 • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας

Θεματικά δίκτυα

Μία από τις βασικές δράσεις των Κ.Π.Ε είναι η οργάνωση και ο συντονισμός θεματικών δικτύων σε τοπικό ή περιφερειακό , εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Με σκοπό σχολεία από όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν και να υλοποιούν περιβαλλοντικά προγράμματα με κοινό ή παραπλήσιο θέμα, που εντάσσεται σε μια ευρύτερη θεματική ενότητα, με κεντρικό συντονισμό αναπτύσσοντας συνεργασίες και δράσεις.

Δίκτυα σχολείων μπορούν να ιδρυθούν από

 • Δ/νσεις Εκπ/σης
 • από Κ.Π.Ε.
 • από εποπτευόμενους από το Υπουργείου Παιδείας και Δια βίου μάθησης φορείς ( Ε.Ι.Ν, Π.Ι)
 • από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκηση
 • μη κερδοσκοπικές, μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις


Το συντονισμό του δικτύου αναλαμβάνει πάντα φορέας του Υπουργείου παιδείας.

Για να προχωρήσει η ίδρυση ενός δικτύου πρέπει να υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα στη Δ/νση ΣΕΠΕΔ
Τα πλεονεκτήματα συμμετοχής μιας σχολικής μονάδας σ ένα δίκτυο
Τα δίκτυα αποτελούν μια οργανωμένη προσπάθεια των Κ.Π.Ε. υποστήριξης των σχολικών προγραμμάτων Π.Ε. με σημαντικά πλεονεκτήματα γιατί:

 • Εξασφαλίζουν οργανωμένη επιστημονική, μεθοδολογική, παιδαγωγική στήριξη.
 • Συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός πλαισίου επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων.
 • Υπάρχει διάρκεια στη σχέση σχολείου – Κέντρου και επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών διαφορετικών περιοχών
 • Αίσθημα συμμετοχής στην κοινή προσπάθεια
 • Ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και πληροφοριών
 • Διαμορφώνουν προϋποθέσεις για την ανάληψη οργανωμένων δράσεων προσέγγισης και προστασίας του περιβάλλοντος (ενεργοί πολίτες)


Γιατί να ενταχθεί ένα σχολείο σ΄ένα δίκτυο;

 1. Η ύπαρξη πρωτοκόλλου συνεργασίας που εξασφαλίζει τη συνέχεια της σχέσης σχολείου – Κ.Π.Ε
 2. Η έγκυρη επιστημονική στήριξη
 3. Το εκπαιδευτικό υλικό
 4. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
 5. Οι συναντήσεις - ανταλλαγές εμπειριών ανάμεσα στους μαθητές
 6. Η συνεργασία εκπαιδευτικών και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης


Τα εθνικά θεματικά δίκτυα αποτελούν οργανωμένα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 • Σχεδιάζονται από τους εκπαιδευτικούς του Κ.Π.Ε. σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες με βάση τις σύγχρονες  παιδαγωγικές αρχές
 • Χρησιμοποιούν σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία
 • Με παιδαγωγικές αρχές και στόχους συνολική θεώρηση της έννοιας περιβάλλον
 • Βιωματική προσέγγιση
 • το συνδυασμό γνωστικού & Ψυχοκινητικού πεδίου
 • το παιδοκεντρικό χαρακτήρα